Nehemiah 10:25-26

English Standard Version

Chapter 10

25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah, 26 Ahiah, Hanan, Anan,