Nehemiah 10:24-27

English Standard Version

Chapter 10

24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah, 26 Ahiah, Hanan, Anan, 27 Malluch, Harim, Baanah.