Nehemiah 10:24-25

English Standard Version

Chapter 10

24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah,