Nehemiah 10:23-25

English Standard Version

Chapter 10

23 Hoshea, Hananiah, Hasshub, 24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah,