Nehemiah 10:22-24

English Standard Version

Chapter 10

22 Pelatiah, Hanan, Anaiah, 23 Hoshea, Hananiah, Hasshub, 24 Hallohesh, Pilha, Shobek,