Nehemiah 10:21-27

English Standard Version

Chapter 10

21 Meshezabel, Zadok, Jaddua, 22 Pelatiah, Hanan, Anaiah, 23 Hoshea, Hananiah, Hasshub, 24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah, 26 Ahiah, Hanan, Anan, 27 Malluch, Harim, Baanah.