Nehemiah 10:20-26

English Standard Version

Chapter 10

20 Magpiash, Meshullam, Hezir, 21 Meshezabel, Zadok, Jaddua, 22 Pelatiah, Hanan, Anaiah, 23 Hoshea, Hananiah, Hasshub, 24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah, 26 Ahiah, Hanan, Anan,