Nehemiah 10:17-26

English Standard Version

Chapter 10

17 Ater, Hezekiah, Azzur, 18 Hodiah, Hashum, Bezai, 19 Hariph, Anathoth, Nebai, 20 Magpiash, Meshullam, Hezir, 21 Meshezabel, Zadok, Jaddua, 22 Pelatiah, Hanan, Anaiah, 23 Hoshea, Hananiah, Hasshub, 24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah, 26 Ahiah, Hanan, Anan,