Nehemiah 10:11-13

English Standard Version

Chapter 10

11 Mica, Rehob, Hashabiah, 12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah, 13 Hodiah, Bani, Beninu.